Equips de protecció laboral a Barcelona

Els equips de protecció laboral són fonamentals per garantir la seguretat i la salut dels treballadors en diversos entorns laborals. Aquí teniu una llista d'alguns equips de protecció comuns:


1. Cascos de seguretat: Protegeixen el cap contra impactes, caigudes d'objectes i altres riscos en sectors com la construcció, la indústria manufacturera, entre d'altres.

2. Ulleres de seguretat: Protegeixen els ulls contra partícules, esquitxades químiques, radiació i altres riscos en activitats com la soldadura, la manipulació de químics, el treball amb eines elèctriques, entre d'altres.

3. Protectors auditius: Redueixen l'exposició al soroll en ambients sorollosos com fàbriques, construcció, indústria minera, entre d'altres, prevenint danys a l'audició.

4. Guants de protecció: Protegeixen les mans contra talls, abrasions, productes químics, calor, fred, entre altres riscos, en sectors com la construcció, la indústria química, la manipulació d'aliments, entre d'altres.

5. Calçat de seguretat: Proporcionen protecció contra impactes, aixafaments, riscos elèctrics i químics en entorns industrials, de construcció, entre d'altres.

6. Roba de protecció: Inclou peces com els vestits antiflama, els micos impermeables, els davantals de cuir, entre altres, que protegeixen contra riscos específics com el foc, productes químics corrosius, esquitxades de líquids calents, entre d'altres.

7. Mascaretes respiratòries: Protegeixen contra gasos, vapors, pols i altres contaminants presents a l'aire en sectors com la construcció, la indústria química, l'agricultura, entre d'altres.

8. Arnesos de seguretat i línies de vida: Utilitzats en treballs en altura per prevenir caigudes i protegir el treballador contra lesions greus.


Aquests són només alguns exemples d'equips de protecció laboral, però l'elecció dels equips específics dependrà dels riscos presents a cada entorn laboral i de les regulacions locals de seguretat i salut ocupacional. És important que els treballadors rebin formació adequada sobre l'ús correcte d'aquests equips i que es facin inspeccions periòdiques per garantir-ne l'eficàcia.


+ TornarEquips de protecció laboral a Barcelona
 • graucerimat.com
 • graucerimat.com
 • graucerimat.com
 • Grau Cerimat SL

 • -
 • c/D’Alarcon, 1

 • -
 • 08035-Barcelona

 • Grau Cerimat SL

 • c/D’Alarcon, 1

 • 08035-Barcelona